संपर्क

पत्ता

प्रबोधनकार ठाकरे क्रीडा संकुल,
शहाजी राजे मार्ग, विलेपार्ले(पूर्व),
मुंबई - ४०० ०५७.


संपर्क

दूरध्वनी: ०२२ २६८२ ७४६ / ०२२ ६५७०७४२२(सकाळी १०:३० ते संध्याकाळी ६:००)